• Carpenter Tranås
  Elastolit 001 Pansargrå
  8000 m²
  30 april 2020
  Isolerat med stenull
 • Nötskrikans förskola Tranås
  Plannja plåt silverlack
  2 september 2019
 • Cityhuset Tranås
  Protan svart PVC takduk
  350 m²
  26 augusti 2019
 • Bandtäckning Tranås
  Plannja Bandtäckning
  220 m²
  2 mars 2019
 • Råsvägens förskola Tranås
  Bandtäckning Aluzink
  700 m²
  25 augusti 2018

Ventilation

Bostadsventilation

Vi gör allt för att våra barn ska må bra. Men ofta glömmer vi det viktigaste. Luften vi andas hemma. Med balanserad ventilation andas du och din familj alltid ny, syrerik och filtrerad luft. Vi erbjuder dig, som ska renovera eller bygga nytt, de senaste och effektivaste ventilationssystemen på marknaden. Balanserade ventilationssystem där du kan återvinna upp till 83 procent av värmen i frånluften. Med andra ord en investering för både hälsa, ekonomi och miljö.

(FTX) Till och frånluftssystem med värmeåtervinning
(F-system) Tar oftast in friskluften in genom spaltventiler i fönsterkarmarna, den förbrukade luften sugs ut genom kök, badrum och övriga våtutrymme.

Dessa utsugspunkter sammanförs i ett kanalsystem med en frånluftsfläkt. Nackdelen är att kall luft tas in obehandlad med följd av högre värmekostnaderna tillskillnad från användandet av ett FTX system då det skulle haft en återvinning på upp til 83%.
Friskluften som kommer genom spaltventiler är oftast inte filtrerad utan kan medföra allergiframkallande produkter.

Processventilation

Processventilation är ventilation som omhändertar luftföroreningarna så nära den plats där de bildas som möjligt. Processventilation kan vara verktyg eller maskiner med integrerade utsug, inkapslingar, dragskåp, huvar, spaltutsug eller punktutsug. En effektiv funktion förutsätter att punktutsug, ventilationskanaler och rengöringsanordningar är rätt utformade.

Regler om ventilation finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, §§ 1728.

För dragskåp finns krav på lägsta lufthastighet i luckans öppning. Det finns krav på ett kontrollsystem för processventilationen. Om exponeringen för en luftförorening kan förorsaka livsfara eller allvarlig skada ska kontrollsystemet även larma vid fel på ventilationssystemets funktion. Föreskrifterna innehåller också regler om funktionskontroll och underhåll av ventilationen.

Ventilation av Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning det enda sättet att upptäcka gasen. Uppskattningsvis dör 500 människor varje år av cancer i lungor och luftvägar orsakad av radon. Bor man i ett hus med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/kubikmeter, riskerar man att drabbas.

Byggnadsmaterial

Är det byggnadsmaterialet som avger radon behöver man öka luftomsättningen och på så sätt sänka radonhalten. I enklare fall räcker det ofta med att installera någon typ av frånluftssystem. I svårare fall behövs ett system med mekanisk till-och frånluft. Att öka ventilationen medför högre uppvärmningskostnader, varför mekanisk ventilation ofta kombineras med ett system för att ta vara på värmen i frånluften. Det finns även tapeter och tätningsskikt som kan hindra radonet från att avges till rummet, men reduceringen av radonhalten är vanligen inte bättre än 50 procent. I vissa fall kan man byta ut blåbetongen mot annat material, exempelvis i samband med en planerad ombyggnad.

Markradon

Om radonet kommer från marken kan man täta läckor. Vanliga läckställen är runt golvluckor, över rensbrunnar för avlopp, runt rör för vattenledning, rörgenomföringar och vid golvbrunnar samt genomgående sprickor.

Tätning ger inte alltid tillräcklig effekt. Man försöker då också skapa ett undertryck under huset så att jordluften inte sugs in. Den vanligaste och oftast bästa åtgärden är att installera en radonsug, en fläkt som suger jordluft direkt under huset genom en eller flera kanaler i bottenplattan. Detta är den åtgärd som vi utför i de allra flesta fall