Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning det enda sättet att upptäcka gasen. Uppskattningsvis dör 500 människor varje år av cancer i lungor och luftvägar orsakad av radon. Bor man i ett hus med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/kubikmeter, riskerar man att drabbas.

Byggnadsmaterial

Är det byggnadsmaterialet som avger radon behöver man öka luftomsättningen och på så sätt sänka radonhalten. I enklare fall räcker det ofta med att installera någon typ av frånluftssystem. I svårare fall behövs ett system med mekanisk till-och frånluft. Att öka ventilationen medför högre uppvärmningskostnader, varför mekanisk ventilation ofta kombineras med ett system för att ta vara på värmen i frånluften. Det finns även tapeter och tätningsskikt som kan hindra radonet från att avges till rummet, men reduceringen av radonhalten är vanligen inte bättre än 50 procent. I vissa fall kan man byta ut blåbetongen mot annat material, exempelvis i samband med en planerad ombyggnad.

Markradon

Om radonet kommer från marken kan man täta läckor. Vanliga läckställen är runt golvluckor, över rensbrunnar för avlopp, runt rör för vattenledning, rörgenomföringar och vid golvbrunnar samt genomgående sprickor.

Tätning ger inte alltid tillräcklig effekt. Man försöker då också skapa ett undertryck under huset så att jordluften inte sugs in. Den vanligaste och oftast bästa åtgärden är att installera en radonsug, en fläkt som suger jordluft direkt under huset genom en eller flera kanaler i bottenplattan. Detta är den åtgärd som vi utför i de allra flesta fall